Home Publications 2016

2016

  1. Yangyang Xu, Xuehui Gao, Quanguo Li, Tianjun Li, Chengdu Liang and Zhan Lin*,  Ni-Co sulfide nanoboxes with tunable compositions for high-performance electrochemical pseudocapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 10248-10253. 

  2. Xuehui Gao, Hongxiu Zhang, Quanguo Li, Xuegong Yu, Zhanglian Hong, Xingwang Zhang*, Chengdu Liang and Zhan Lin*, Hierarchical NiCo2O4 hollow microcuboids as bifunctional electrocatalysts for overall water-splitting, Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55, 6290-6294.

  3. Xiaolin Wu, Denghong He, Hongxiu Zhang, Hao Li, Zhongjian Li, Bin Yang, Zhan Lin, Lecheng Lei, Xingwang Zhang*, Ni0.85Se as an efficient non-noble bifunctional electrocatalyst for full water splitting, International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 10688-10694. 

  4. Gaoran Li, Can Wang, Wenlong Cai, Zhan Lin, Zhoupeng Li*, Shanqing Zhang*, The dual actions of modified polybenzimidazole in taming the polysulfide shuttle for long-life lithium-sulfur batteries, NPG Asia Materials, 2016, 8, e317-e320.

  5. Dikai Xu, Xuegong Yu*, Dace Gao, Cheng Li, Mengyao Zhong, Haiyan Zhu, Shuai Yuan, Zhan Lin, Deren Yang, Self-generation of a quasi p-n junction for high efficiency chemical-doping-free graphene/silicon solar cells using a transition metal oxide interlayer, Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 10558-10565.

  6. Yangyang Xu, Quanguo Li, Chengdu Liang, Zhan Lin*, Research progress of sulphide-based solid electrolytes, Energy Storage Science and Technology, 2016, 5, 649-658.

Copyright Zhan Lin's Group, School of Chemical Engineering and Light Industry, Guangdong University of Technology

you are the 49785 visitor ICP15032391-5

  • Zip: 510006

  • Tel: +86-20-39320229

  • E-mail: zhanlin@gdut.edu.cn