Home Publications 2017

2017

  1. Lijing Yan, Jie Liu, Qianqian Wang, Minghao Sun, Zhanguo Jiang, Chengdu Liang, Feng Pan* and Zhan Lin*, In-situ wrapping Si nanoparticles with 2D carbon Nnanosheets as high-areal-capacity anode for lithium-ion batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 38159-38164.

  2. Bingkai Zhang, Rui Tan, Luyi Yang, Jiaxin Zheng, Kecheng Zhang, Sijia Mo, Zhan Lin*, Feng Pan*, Mechanisms and properties of ion-transport in inorganic solid electrolytes, Energy Storage Materials, 2018, 10, 139-159.

  3. Qianqian Wang, Jianbo Huang, Gaoran Li, Zhan Lin, Binhong Liu, Zhoupeng Li*, A facile and scalable method to prepare carbon nanotube-grafted graphene for high performance Li-S battery, Journal of Power Sources, 2017, 339, 20-26.

  4. Hongbo Wang, Chao Chen, Chao Qian*, Chengdu Liang and Zhan Lin*, Symmetric sodium-ion batteries based on the phosphate material of NASICON-structured Na3Co0.5Mn0.5Ti(PO4)3RSC Advances, 2017, 7, 33273 C 33277.  

  5. Yiyin Mao, Gaoran Li, Yi Guo, Zhoupeng Li, Chengdu Liang, Xinsheng Peng*, Zhan Lin*, Foldable interpenetrated metal-organic frameworks/carbon nanotubes thin film for high volumetric energy density lithium-sulfur batteries, Nature Communcations, 2017, NCOMMS-16-20509B. 

  6. Jie Liu, Dilini G. D. Galpaya, Lijing Yan, Minghao Sun, Zhan Lin*, Cheng Yan, Chengdu Liang and Shanqing Zhang*, Exploiting a robust biopolymer network binder for an ultrahigh-areal-capacity Li-S battery, Energy & Environmental Science2017, 10, 750-755.


Copyright Zhan Lin's Group, School of Chemical Engineering and Light Industry, Guangdong University of Technology

you are the 49785 visitor ICP15032391-5

  • Zip: 510006

  • Tel: +86-20-39320229

  • E-mail: zhanlin@gdut.edu.cn