Home Publications 2018

2018

 1. Zhan Lin#, Tiefeng Liu#, Xinping Ai*, Chengdu Liang*, Aligning academia and industry for unified battery performance metrics, Nature Communnications, 2018, 9, 5262-5266 (#These authors contributed equally to this work).

 2. Tiefeng Liu, Qiaoling Chu, Cheng Yan, Shanqing Zhang, Zhan Lin*, Jun Lu*, Interweaving 3D network binder for high-areal-capacity Si anode through combined hard and soft polymers, Advanced Energy Materials, 2018, 1802645.

 3. Yi Gao#, Minghao Sun#, Hongqing Liang, Wen Ying, Xianqing Zeng, Yulong Ying, Shudong Zhou, Chengdu Liang, Zhan Lin*, Xinsheng Peng*, Blocking polysulfides and facilitating lithium-ion transport: polystyrene sulfonate@HKUST-1 membrane for lithium-sulfur batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 36, 30451-30459 (#These authors contributed equally to this work).

 4. Hao Chen, Min Ling, Luke Hencz, Hanyeu Ling, Gaoran Li, Zhan Lin*, Gao Liu, Shanqing Zhang, Exploring chemical, mechanical, and electrical functionalities of binders for advanced energy-storage devices, Chemical Reviews, 2018, 18, 8936-8982.

 5. Wei Liu, Yang Hou, Zhan Lin, Shikuan Yang, Chunlin Yu, Chaojun Lei, Xiaolin Wu, Denghong He, Qiang Jia, Guokui Zheng, Xiangwang Zhang*, Lecheng Lei, Porous cobalt oxynitride nanosheets for efficient electrocatalytic water oxidation, Chemsuschem , 2018, 11, 1479-1485.

 6. Meiqiang Fan*, Yanling An, Hao Yin, Wen Li, Wei Sun, Zhan Lin, Self-assembled reduced graphene oxide/sulfur composite  encapsulated by polyaniline for enhanced electrochemistry performance, Journal of Solid State Electrochemistry, 2018, 3, 667-675.

 7. Jie Liu, Minghao Sun, Qian Zhang, Feifei Dong, Payam Kaghazchi, Yanxionng Fang, Shanqing Zhang*, Zhan Lin*A robust network binder with dual functions of Cu2+ ions as ionic crosslinking and chemical binding agents for highly stable Li-S batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 7382-7388.

 8. Xiaolong Yao, Jijian Xu, Zhanglian Hong, Gaoran Li, Xuewei Wang, Feng Lu, Weihua Wang, Hui Liu, Chengdu Liang, Zhan Lin*, Weichao Wang*, Metal/graphene composites with strong metalCS bondings for sulfur immobilization in LiCS batteries, Journal of Physical Chemistry C2018, 122, 3263-3272.

 9. Hongbo Wang, Tianran Zhang, Chao Chen, Min Ling, Zhan Lin*, Shanqing Zhang, Feng Pan, Chengdu Liang, High-performance aqueous symmetric sodium-ion battery using NASICON-structured Na2VTi(PO4)3, Nano Research, 2018, 11, 490-498.

 10. Zhanguo Jiang,  Tiefeng Liu, Lijing Yan, Jie Liu,  Feifei Dong,  Min Ling, Chengdu Liang, Zhan Lin*, Metal-organic framework nanosheets-guided uniform lithium deposition for metallic lithium batteries, Energy Storage Materials2018, 11, 267-273. 


Copyright Zhan Lin's Group, School of Chemical Engineering and Light Industry, Guangdong University of Technology

you are the 49785 visitor ICP15032391-5

 • Zip: 510006

 • Tel: +86-20-39320229

 • E-mail: zhanlin@gdut.edu.cn